โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ

ชื่อโรงเรียน บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ drem_2489@hotmail.com
เว็บไซต์ -