โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครพนม

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีพณิชยการนครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล วังตามัว
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ technonkp@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ntcschool.ac.th/