โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีธาตุพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ธาตุพนม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sumanard@yahoo.com
เว็บไซต์ www.t-techno.ac.th