โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีนครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ท่าค้อ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ titc_college@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.titc.ac.th/