โรงเรียนธงธานี

ชื่อโรงเรียน ธงธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธงธานี
เขต/อำเภอ ธวัชบุรี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ttn101@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ttn.ac.th