โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเขือง
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -