โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

ชื่อโรงเรียน การกุศลวัดหนองนกเอี้ยง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จำปาขัน
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nokiang.101@gmail.com
เว็บไซต์ -