โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ 101prct@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.prcs.ac.th/