โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

ชื่อโรงเรียน ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำนาดี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chumlardkheon@gmail.com
เว็บไซต์ -