โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน โคกล่ามวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chantakua@gmail.com
เว็บไซต์ -