โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาอุดม
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ prachaubNathong@hotmail.com
เว็บไซต์ http:nm328roiet.go.th/nm