โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ทอง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -