โรงเรียนบ้านแฝก

ชื่อโรงเรียน บ้านแฝก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sch.fak@hotmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/Banfak