โรงเรียนบ้านหนองแสงท่า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแสงท่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แวง
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ jong172@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/sangpt/