โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา

ชื่อโรงเรียน ไตรราษฎร์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ พนมไพร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ triratvit2555@gmail.com
เว็บไซต์ -