โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองมะเขือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระบัว
เขต/อำเภอ ปทุมรัตต์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ mnk@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mnk010.ob.tc