โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหนือเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -