โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะอาดสมบูรณ์
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -