โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แคนใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -