โรงเรียนบ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ พิบูลย์รักษ์
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -