โรงเรียนบ้านวังทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านวังทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผาสุก
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wangthong680699@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.156.243/wangthong.