โรงเรียนบ้านหนองรัง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พยุห์
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bannongrang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองรัง อ.พยุห์