โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านขนวนจานสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตำแย
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ phootapaisila@hotmail.com
เว็บไซต์ -