โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองจันทร์
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kebnga@hotmail.com
เว็บไซต์ -