โรงเรียนบ้านห่อง

ชื่อโรงเรียน บ้านห่อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาโกน
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ uboonsou2642@gmail.com
เว็บไซต์ -