โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -