โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

ชื่อโรงเรียน บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละลม
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -