โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสังข์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสำราญ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sursam 1012 @ obec.mail.obec.go.th
เว็บไซต์ nongsang.ns.in.th