โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีโนนงาม
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ weerachai567@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongyaitathai.com