โรงเรียนบ้านหนองสะมอน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสะมอน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองหลวง
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=103353062