โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคูอาวอย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nkavoy@hotmail.com
เว็บไซต์ nongkooavov.igetwep.com