โรงเรียนบ้านซำเขียน

ชื่อโรงเรียน บ้านซำเขียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไพร
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wee_promduang@hotmail.com
เว็บไซต์ -