โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8

ชื่อโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http:202.143.164.26/oop8