โรงเรียนบ้านขุนหาญ

ชื่อโรงเรียน บ้านขุนหาญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขุนหาญ
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Bankhunhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/bankhunhan/