โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านแขมโพนทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แขม
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ somsri.pap@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=103353043