โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อี่หล่ำ
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ jaikingkam@hotmail.com
เว็บไซต์ -