โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

ชื่อโรงเรียน บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขะยูง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -