โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

ชื่อโรงเรียน บ้านเดียง(พลีศึกษา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เวียงเหนือ
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ diangpleeseuksa@gmail.com
เว็บไซต์ school.cres.in.th/deangplesuksa