โรงเรียนบ้านคูซอด

ชื่อโรงเรียน บ้านคูซอด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูซอด
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kusord@obec.go.th
เว็บไซต์ -