โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ซำ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -