โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

ชื่อโรงเรียน ช่องกุ่มวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ช่องกุ่ม
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ chongkum2557@gmail.com
เว็บไซต์ -