โรงเรียนบ้านกุดเวียน

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดเวียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาพระยา
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ teera_poo@hotmail.com
เว็บไซต์ -