โรงเรียนบ้านเขาข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระขวัญ
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ pollamyai@gmail.com
เว็บไซต์ http:/www.khaokha.com/