โรงเรียนโกลบอลอินเดียน นานาชาติ

ชื่อโรงเรียน โกลบอลอินเดียน นานาชาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางขะแยง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -