โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)

ชื่อโรงเรียน ธัญวิทยา(ตงมิ้น)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รังสิต
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ thongminschool@gmail.com
เว็บไซต์ -