โรงเรียนประคองศิลป์

ชื่อโรงเรียน ประคองศิลป์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางปรอก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pakrogsin@gmail.com
เว็บไซต์ -