โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ชื่อโรงเรียน กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางหลวง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ garnjanapisaksompoj@gmail.com
เว็บไซต์ -