โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บางปรอก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ p.tech.phathum@gmail.com
เว็บไซต์ -