โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

ชื่อโรงเรียน พระวิสุทธิวงส์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำไทร
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ phravisuthiwong@hotmail.com
เว็บไซต์ -