โรงเรียนกานต์บดี

ชื่อโรงเรียน กานต์บดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำผักกูด
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tuangphonwittya@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.tuangphonwittaya.com/